Stallingen headerfoto

Zoeken

Share |

Ontstaan

Wij stellen ons graag even voor:

In 1981 is de Bewaakte Rijwielstalling opgericht door een aantal enthousiaste vrijwilligers van het voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving. De eerste activiteit was een rijwielstalling bij de Hoornse Plas. Vanaf dat moment is het aantal activiteiten uitgegroeid tot 25 permanente en 3 mobiele stallingen. Door een fusie met de Stichting Werkgelegenheidsprojecten is de Bewaakte Rijwielstalling in november 1995 ophouden te bestaan als zelfstandige organisatie. Als deel van Stichting Werkgelegenheidsprojecten zijn de Bewaakte Rijwielstallingen na een fusie in 1997 onderdeel geworden van de WerkPro.

Missie en Visie WerkPro


Missie
WerkPro biedt werk en begeleiding gericht op ontwikkeling en maatschappelijke participatie aan personen die op eigen kracht nog geen plaats op de reguliere arbeidsmarkt kunnen verwerven, en levert een bijdrage aan maatschappelijk zinvolle doelstellingen.

Visie
Werk: WerkPro vindt dat werk essentieel is voor iedereen. Werk geeft mensen de mogelijkheid tot zelfontplooiing en ontwikkeling, en geeft maatschappelijke status en waardering. Door te werken nemen mensen (weer) deel aan het maatschappelijk verkeer en ontstaat het gevoel mee te tellen in onze samenleving. Het zorgt voor sociale contacten en zelfrespect. Tot slot biedt betaald werk de zekerheid van een vast inkomen en financiële zelfstandigheid.

Begeleiding van de klant:
WerkPro heeft oog voor de kwaliteiten van de klant. Wij gaan uit van mogelijkheden, niet van beperkingen. We zetten werk en begeleiding in op een manier waardoor de klant zich als een waardevolle medewerker kan profileren.

Ontwikkeling: Wij willen elke klant aanspreken op zijn hoogste potentieel. Regulier werk is daarbij het perspectief. Dat betekent niet dat dit voor iedereen (direct) haalbaar is. Het geeft wel aan dat wij bij elke klant altijd alert zijn op zijn individuele mogelijkheden en werk maken van het maximaal haalbare.


Elke klant proberen we stapjes voorwaarts te laten zetten. Deze investering in de klant vergt tevens een investering in het eigen personeel. Voortdurende ontwikkeling en scholing van het personeel is een vereiste om blijvend een op ontwikkeling gerichte begeleiding van de klant te kunnen bieden.


Maatschappelijk zinvolle doelstellingen:
WerkPro wil met haar activiteiten waar mogelijk een bijdrage leveren aan maatschappelijk zinvolle doelstellingen. In de praktijk betekent dat dit we met onze activiteiten aan willen sluiten bij verschillende beleidsdoelen, onder andere op het vlak van leefbaarheid, veiligheid, milieu en maatschappelijke opvang. We streven bovendien naar een verankering van onze activiteiten in de lokale infrastructuur. De Werkprojecten Groep wil op deze manier een partner zijn op het gebied van werkgelegenheid en dienstverlening.

Om als organisatie te kunnen werken op basis van een gezonde bedrijfseconomische grondslag zal tegenover het maatschappelijke gewaardeerde werk dat wij met onze dienstverlening verrichten een passende financiële vergoeding moeten staan.

Samenwerking: WerkPro ziet samenwerking als sleutelbegrip. Alleen samen met (keten)partners kunnen wij een plaats verwerven en behouden in de complexe markt die zich beweegt op de snijvlakken van werk, welzijn en zorg. En alleen met een geïntegreerde ketenaanpak kan de vraag van de opdrachtgever gedekt worden, is maatwerk gegarandeerd en wordt een stevige bijdrage geleverd aan de participatie van de klant in de samenleving.